Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeren wij je graag over ons privacybeleid met betrekking tot onze diensten. Wanneer je een afspraak inplant via de website, gebruik maakt van ons vrijblijvende intakegesprek, maar ook wanneer je een offerte aanvraagt of wij een opdracht voor je uitvoeren zullen wij bepaalde persoonlijke gegevens van jou verwerken. Het doel hiervan is om jou zo snel en goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke informatie wij van jou verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken en hoe je jouw persoonsgegevens kunt controleren of laten verwijderen.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en de afname van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website en/of diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Heb je vragen over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op:
T: 030 – 737 09 11
E: contact@pragmalegal.nl

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 november 2019.

Inhoudsopgave

 1. toepasselijkheid van deze privacyverklaring
 2. doel verwerking persoonsgegevens
 3. welke persoonsgegevens worden verwerkt
 4. grondslag verwerking persoonsgegevens
 5. uitwisseling persoonsgegevens met derden
 6. beveiliging persoonsgegevens
 7. bewaartermijn persoonsgegevens
 8. uitoefenen van jouw rechten
 9. gebruik sociale media
 1. toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Wij respecteren jouw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins door ons wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande geven wij uitvoering aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) van wie Pragma Legal persoonsgegevens verwerkt.

Wij verwerken persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou te kunnen communiceren. Ook kun je je aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Pragma Legal.

Pragma Legal behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website (www.pragmalegal.nl).

 1. doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken jouw gegevens natuurlijk niet zomaar. Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, mits hiervoor een wettelijke grondslag is (zie §4 voor de grondslagen). Door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens die niet noodzakelijk of relevant zijn voor onze bedrijfsactiviteiten worden niet verwerkt. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verwerken wij niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wetgeving (waaronder de fiscale bewaarplicht) is vereist. Wij verwerken de hierna onder §3 genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende zeven doeleinden:

 1. verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 2. administratie en innen van declaraties.
 3. advisering, bemiddeling en (door-)verwijzing;
 4. voldoen aan onze juridische & wettelijke verplichtingen;
 5. onderzoek ter verbetering van onze diensten;
 6. marketing- en communicatie activiteiten; en
 7. werving en selectie (sollicitatie).
 1. welke persoonsgegevens worden verwerkt

Pragma Legal verwerkt drie categorieën persoonsgegevens van en over jou, omdat deze door jou als betrokkenen op eigen initiatief aan ons zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen aan ons bekend zijn geworden: 1) naam, adres- & contactgegevens, 2) gegevens ten behoeve van het verlenen van onze diensten en 3) gegevens van jouw gebruik van onze website.

1) Naam, adres- & contactgegevens

Bij deze categorie gegevens kun je denken aan persoonsgegevens als: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en woon-/vestigingsadres. Dit zijn de gegevens die je zelf invoert als je een intakegesprek inplant via onze website, gebruik maakt van de chatfunctie op onze website, je aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Pragma Legal.      

2) Gegevens ten behoeve van het verlenen van onze diensten

Wanneer wij een opdracht voor jou uitvoeren, je een offerte bij ons aanvraagt, gebruik maakt van ons vrijblijvende intakegesprek of wij jou anderszins vrijblijvend adviseren, verwerken wij jouw persoonsgegevens en gegevens teneinde deze diensten aan jou te kunnen verlenen. Denk hierbij aan gegevens als: voornaam, achternaam, geboortedatum, BSN-nummer, nummer legitimatiebewijs, e-mailadres, telefoonnummer (mobiel en vast), adresgegevens (straat, nummer, postcode, plaats, land), bedrijfsgegevens (vestigingsadres, KvK-nummer, btw-nummer) en financiële gegevens (betalingsgegevens waaronder bankrekeningnummer).

3) Gegevens van jouw gebruik van onze website

Wanneer je onze website www.pragmalegal.nl bezoekt, worden onder meer jouw browsertype, locatie, apparaat type, IP-adres en surfgedrag geregistreerd. Onze website registreert bijvoorbeeld jouw navigatie door de website. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en verwerkt. De website verzamelt deze informatie ook via cookies. Zie onze cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies. De link naar onze cookieverklaring is opgenomen onderaan de website.

 1. grondslag verwerking persoonsgegevens

De hierboven onder §3 genoemde persoonsgegevens verwerken wij uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 1. uitvoering van een overeenkomst;
 2. verkregen toestemming van betrokkene(n);
 3. wettelijke verplichting; en
 4. gerechtvaardigd belang.
 1. uitwisselen persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor onze bedrijfsactiviteiten en uiteraard met inachtneming van de hiervoor onder §2 genoemde doeleinden en de onder §4 genoemde wettelijke grondslagen. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Pragma Legal, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van jouw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Pragma Legal jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Pragma Legal ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 1. beveiliging persoonsgegevens

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Pragma Legal in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 1. bewaartermijn persoonsgegevens

Pragma Legal bewaart jouw persoonsgegevens die worden verwerkt zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren zoals onder §2 in deze privacyverklaring beschreven.

Voor het uitvoeren van de overeenkomst waarbij jij partij bent, bewaren wij jouw gegevens in beginsel minimaal vijf jaar na afsluiting van het betreffende dossier, tenzij en voor zover dat noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of ten behoeve van potentiële geschillen. Wanneer wij jouw gegevens niet langer nodig hebben, vernietigen wij deze gegevens of anonimiseren wij deze, zodat ze niet meer naar jou teruggeleid kunnen worden. Voor gegevens waarvoor jouw toestemming vereist is, geldt dat wij deze vernietigen of anonimiseren zodra jij je toestemming intrekt.

Gegevens als voor- en achternaam, adres, e-mailadres en de inhoud van e-mails worden gebruikt voor administratieve en financiële (facturatie) doeleinden. Deze gegevens worden zeven jaar bewaard daar Pragma Legal wettelijk verplicht is deze gegevens gedurende zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

 1. uitoefenen van jouw rechten

Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn jou de volgende rechten toegekend: 1) recht op inzage; 2) recht op rectificatie, aanvulling en beperking; 3) recht op vergetelheid; 4) recht op beperking van verwerking; 5) recht van dataportabiliteit; en 6) recht bezwaar te maken tegen verwerking. Een verzoek tot het uitoefenen van één van deze rechten kun je sturen via onderstaande gegevens.

1) Recht op inzage

Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.

2) Recht op rectificatie, aanvulling en beperking

Indien je van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van jou verwerken onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je een schriftelijk verzoek doen om jouw gegevens door ons te laten wijzigen of aan te vullen.

3) Recht op vergetelheid

In een aantal gevallen kun je vragen om verwijdering of vernietiging van jouw persoonsgegevens. Verwijdering van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in de gevallen die zijn beschreven in de wet. Dit omvat situaties waarin jouw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de aanvankelijke doeleinden waarvoor zij werden verwerkt, alsmede in situaties waarin zij onrechtmatig werden verwerkt. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek doen.

4) Recht op beperking van verwerking

Je hebt het recht van beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek doen. Dit houdt in dat wij de verwerking van jouw gegevens voor een bepaalde periode opschorten. Hier kun je bijvoorbeeld om verzoeken in het geval je de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist, maar waarbij wij enige tijd nodig hebben om de (on)juistheid ervan te verifiëren. Dit recht belet Pragma Legal niet jouw persoonsgegevens opgeslagen te houden. Wij zullen jou informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

5) Recht op dataportabiliteit

Je kunt jouw gegevens verstrekt krijgen in een vorm waarin je deze, indien gewenst, door kunt geven aan een andere organisatie. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek doen.

6) Recht om bezwaar te maken tegen een verwerking

Ook kun je bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Dit geldt alleen in geval Pragma Legal jouw persoonsgegevens als gevolg van een ‘gerechtvaardigd belang’ verwerkt. Je bezwaar kun je schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Verzoeken en bezwaar zoals hiervoor bedoeld kun je per post of per e-mail richten aan mevr. S. Fazrhi:

Pragma Legal

T.a.v. S. Fazrhi
Wilhelminapark 45
3581 NL Utrecht

E: contact@pragmalegal.nl

Je ontvangt binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek of bezwaar nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Pragma Legal aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij jou ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Pragma Legal neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens.

 1. gebruik sociale media

Op onze website, www.pragmalegal.nl, zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Linkedin, Instagram of Facebook. Pragma Legal houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor jouw eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.