Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

b. Opdrachtnemer: Pragma Legal, een eenmanszaak opgericht naar Nederlands recht en gevestigd te Utrecht, die zich ten doel stelt het uitoefenen of het doen uitoefenen van de rechtspraktijk en de beoefening van het beroep van advocaat en als advocatenkantoor is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

c. Opdrachtgever/Cliënt: de contractspartij van Opdrachtnemer.

d. Overeenkomst(en): de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en verschotten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten en waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

e. Opdracht(en): de werkzaamheden voor de uitvoering waarvan Opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en verschotten jegens Opdrachtgever verbindt.

f. Honorarium: de financiële vergoeding exclusief reiskosten en verschotten zoals onder g bedoeld, die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht met Opdrachtgever is overeengekomen.

g. Verschotten: de kosten die in het kader van de Opdracht door derden aan Opdrachtnemer in rekening worden gebracht, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, leges en kosten voor uittreksels.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst of rechtsbetrekking tussen Pragma Legal en Opdrachtgever, alsmede op aanvullende, vervolg- en/of nieuwe Opdrachten van Opdrachtgever, zonder dat deze voorwaarden opnieuw overeengekomen of verstrekt behoeven te worden.

2.2 Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht ingeschakelde derden.

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn vastgelegd.

2.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offertes

3.1 Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

3.2 Pragma Legal kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving betreft.

3.3 Offertes gelden niet voor vervolgopdrachten, tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen.

3.4 Indien een offerte niet binnen de vervaltermijn wordt geaccepteerd, is Pragma Legal niet meer gehouden de werkzaamheden tegen de daarin vermelde tarieven uit te voeren bij een latere acceptatie.

Artikel 4 De opdracht

4.1 Tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is pas sprake van een Overeenkomst indien de Opdracht door Pragma Legal is aanvaard.

4.2 Indien een Opdracht mondeling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is verstrekt, is sprake van een Opdracht wanneer Pragma Legal werkzaamheden voor Opdrachtgever heeft verricht, zonder dat Opdrachtgever binnen twee werkdagen nadat hij/zij daarmee bekend is geworden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de verrichte werkzaamheden.

4.3 Uitsluitend Pragma Legal geldt tegenover de Opdrachtgever als Opdrachtnemer. De volgende artikelen van het Nederlands Burgerlijk Wetboek blijven nadrukkelijk buiten toepassing: artikel 7:404, artikel 7:407 lid 2 en artikel 7:409.

4.4 Pragma Legal is slechts gehouden de werkzaamheden in het kader van de verstrekte Opdracht uit te voeren nadat Opdrachtgever de eigen bijdrage of een voorschot op de nader vast te stellen eigen bijdrage (in het geval van gefinancierde rechtsbijstand) dan wel een voorschot ter zake honorarium en verschotten heeft betaald. Pragma Legal geeft dit in een schriftelijke opdrachtbevestiging aan. Een aldus betaald voorschot of eigen bijdrage wordt bij het einde van de Opdracht verrekend.

4.5 Tot op het moment van betaling van het onder 4.4 bedoelde voorschot is Pragma Legal slechts gehouden werkzaamheden uit te voeren die zijn gericht op het veiligstellen van termijnen. Hiertoe behoort uitdrukkelijk niet het aanbrengen van zaken bij een gerechtelijk college zonder dat Opdrachtgever het hiervoor verschuldigde griffierecht volledig heeft voldaan.

4.6 Pragma Legal voert de Opdracht uit met een zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. De opdracht houdt echter uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenis in, maar is een inspanningsverbintenis. Pragma Legal kan derhalve niet instaan voor het behalen van het beoogde resultaat.

4.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar aan Pragma Legal verstrekte informatie.

4.8 De uitvoering van de Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Opdrachtgever en derden kunnen aan de inhoud van de ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of verstrekte adviezen geen rechten ontlenen met betrekking tot andere situaties en/of personen.

Artikel 5 Tarieven

5.1 De kosten van uitvoering van de Opdracht door Pragma Legal omvatten het Honorarium (te vermeerderen met btw) en Verschotten betaald aan derden.

5.2 Tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen of zo dit voortvloeit uit de aard van de Opdracht, wordt het Honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende Opdracht overeengekomen uurtarief.

5.3 Indien niet met een vast tarief wordt gewerkt, zal in de offerte een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren op basis van ervaring met soortgelijke Opdrachten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Opdrachtgever zal tijdig op de hoogte worden gebracht indien sprake is van overschrijding van deze schatting.

5.4 Tenzij tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Pragma Legal haar tarieven tussentijds aanpassen. Pragma Legal doet van een tussentijdse aanpassing onverwijld mededeling aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na deze mededeling bezwaar maakt tegen de aanpassing, noch de Opdracht opzegt, worden deze gewijzigde tarieven geacht te zijn geaccordeerd en zijn deze vanaf het moment van de mededeling op de Opdracht van toepassing.

5.5 Pragma Legal kan alvorens met de uitvoering van de Opdracht aan te vangen en/of ter financiering van Verschotten een voorschot van Opdrachtgever verlangen. Tenzij tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een voorschot bij het einde van de Opdracht en/of met een Verschot verrekend.

Artikel 6 Facturatie en betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het Honorarium naar tijd en aard van de werkzaamheden gespecificeerd en met Verschotten, reiskosten en btw vermeerderd aan Opdrachtgever gefactureerd.

6.2 Betaling dient te geschieden binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum, zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is enige korting, inhouding, opschorting of verrekening toe te passen. Bij overtreding van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke (handels-)rente, verschuldigd.

6.3 Indien Opdrachtgever ondanks aanmaning in gebreke blijft met de volledige betaling van de factuur, heeft Pragma Legal – met inachtneming van de gedragsregels – het recht haar werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten. Opschorting van werkzaamheden door Pragma Legal laat onverlet de gehoudenheid van Opdrachtgever tot betaling over te gaan van de op dat moment openstaande facturen, alsook nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten. Opdrachtgever vrijwaart Pragma Legal uitdrukkelijk van enige aansprakelijkheid voor eventuele schade van Opdrachtgever en/of derden ten gevolge van de opschorting van de werkzaamheden.

6.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van Opdrachtgever. Hierbij wordt aangesloten bij de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit.

6.5 Zolang de Opdrachtgever de facturen niet (volledig) heeft voldaan, heeft Pragma Legal een recht van retentie op al hetgeen zij voor de Opdrachtgever onder zich heeft, dit met inachtneming van de gedragsregels.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Indien bij de uitvoering van een Opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Pragma Legal leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Pragma Legal wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat Pragma Legal conform de desbetreffende polis draagt.

7.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 7.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Pragma Legal in ieder geval beperkt tot het Honorarium dat, in verband met de betreffende Opdracht in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding heeft gegeven plaatsvond, in rekening is gebracht en door Opdrachtgever tijdig is betaald, dit tot maximaal een bedrag van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) .

7.3 Aansprakelijkheid van Pragma Legal voor indirecte- en/of gevolgschade alsook aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opschorting van werkzaamheden door Pragma Legal omdat Opdrachtgever diens financiële verplichtingen jegens Pragma Legal niet is nagekomen, wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

7.4 Een aanspraak op schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt in ieder geval twaalf (12) maanden nadat Opdrachtgever bekend wordt dan wel had kunnen zijn met (de mogelijkheid van het ontstaan van) de schade, die direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Pragma Legal aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

7.5 Opdrachtgever vrijwaart Pragma Legal van vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door Pragma Legal ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Opdrachtgever zal de in verband daarmee door Pragma Legal te maken kosten (de kosten van verweer daaronder begrepen), te betalen boetes en schadevergoedingen aan
Pragma Legal vergoeden.

Artikel 8 Inschakeling van derden

8.1 Bij het inschakelen van derden zal Pragma Legal zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever. Pragma Legal voert strenge controles uit en neemt gedegen voorzichtigheid in acht bij het selecteren en inschakelen van derden voor diensten. Het is mogelijk dat derden die in dat verband worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid willen beperken. Alle Opdrachtnemer gegeven Opdrachten van Opdrachtgever houden tevens de bevoegdheid in om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking (mede) namens Opdrachtgever te aanvaarden.

8.2 Pragma Legal is niet aansprakelijk voor enige fout, schuld of tekortkoming door ingeschakelde derden.

Artikel 9 Intellectueel eigendom / auteursrecht

9.1  De intellectuele eigendomsrechten op de door
Pragma Legal aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, informatie en goederen berusten bij Pragma Legal. Zonder voorafgaande toestemming van Pragma Legal is het Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het hem/haar verstrekte materiaal en documentatie te verveelvoudigen, verkopen, aan derden beschikbaar te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken.

9.2 Op alle door Pragma Legal opgestelde juridische documenten, alsook alle concepten daarvan, berust auteursrecht.

Artikel 10 Derdengeldenrekening

10.1 Gelden die Pragma Legal ten behoeve van Opdrachtgever van derden (en vice versa) ontvangt, worden gestort op de daarvoor bestemde derdengeldenrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocaten Assist, bij een algemene Nederlandse bank. Tenzij schriftelijk andersluidende afspraken worden gemaakt wordt over derdengelden geen rente vergoed. Eventueel opgebouwde rente dient ter vergoeding van administratie- en beheerkosten.

10.2 De Stichting Beheer Derdengelden Advocaten Assist is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de bank, waarbij de rekening wordt aangehouden, haar verplichtingen niet nakomt.

Artikel 11 Identificatie en Wwft

11.1 Op grond van geldende regelgeving, waaronder uitdrukkelijk de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Verordening op de administratie en de financiële integriteit (Vafie), is Pragma Legal verplicht Opdrachtgevers en vertegenwoordigers van Opdrachtgevers te identificeren, o.a. aan de hand van op te vragen uittreksels uit registers, paspoorten en/of rijbewijzen. Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en gebruikt ter nakoming van de wettelijke verplichtingen waaraan Pragma Legal is onderworpen, alsmede ten behoeve van de afgesproken werkzaamheden. In bepaalde gevallen is Pragma Legal verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de daartoe aangewezen instantie. Wordt een dergelijke melding gedaan, dan mag Pragma Legal Opdrachtgever daarvan niet op de hoogte stellen. Met het verstrekken van een Opdracht en het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, bevestigt Opdrachtgever hiermee bekend te zijn.

11.2 Opdrachtgever dient zich bij de eerste opdracht te identificeren door afgifte van een in Nederland erkend identiteitsbewijs, waarvan een kopie zal worden bewaard in het cliëntendossier. Conform de geldende wet- en regelgeving genoemd in 11.1 is Pragma Legal verplicht de identiteit van Opdrachtgever vast te stellen. Afhankelijk van de soort werkzaamheden die Pragma Legal voor Opdrachtgever zal verrichten, kan volstaan worden met een bewerkte kopie of identificatie in persoon.

11.3 Met het verstrekken van een Opdracht aan Pragma Legal, bevestigt Opdrachtgever bekend te zijn met het bepaalde onder 11.1 en 11.2.

Artikel 12 Bewaarplicht

12.1 Het door Pragma Legal ten behoeve van het uitvoeren van een Opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven (7) jaren na het einde van de Opdracht worden bewaard. Daarna kan Pragma Legal het (laten) vernietigen. Eventuele originele stukken van Opdrachtgever worden voor of bij beëindiging van de Opdracht, dan wel zo spoedig mogelijk daarna, aan Opdrachtgever geretourneerd. Voor afgifte van extra afschriften gedurende de vermelde bewaartermijn
kan een administratieve kostenvergoeding
verschuldigd zijn.

Artikel 13 Klachten- en geschillenregeling

13.1 Pragma Legal heeft een interne klachtenregeling. Deze klachtenregeling betreft de door Pragma Legal gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van Opdrachtgevers over de dienstverlening door Pragma Legal. De klachtenregeling wordt u tezamen met deze Algemene Voorwaarden (per e-mail) toegezonden, maar is ook te vinden op de website van Pragma Legal www.pragmalegal.nl.

13.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen eventuele geschillen ontstaan naar aanleiding van of in verband met (de uitvoering van) de Opdracht in eerste instantie conform de klachtenregeling onderling trachten op te lossen. Klachten die na behandeling conform artikel 5 van de klachtenregeling niet zijn opgelost worden uitsluitend voorgelegd aan de  bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Artikel 14 Slotbepalingen

14.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

14.2 Nederlands recht en de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn van toepassing op de
rechtsverhouding tussen Pragma Legal en
Opdrachtgever.

14.3 Geschillen die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontstaan naar aanleiding van of in verband met (de uitvoering van) de Opdracht, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Download algemene voorwaarden (PDF)