Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden.

Heb je vragen over de inhoud van deze website of deze gebruiksvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op:
T: 030 – 737 09 11
E: contact@pragmalegal.nl

Disclaimer
Deze website wordt beheerd door Senna Fazrhi, h.o.d.n. Pragma Legal. Hoewel daarbij erg goed wordt gelet op de correctheid van de inhoud van de website, kan aan de informatie die op deze website wordt verstrekt geen rechten worden ontleend. Pragma Legal staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op deze website verstrekte informatie kan daarom niet worden beschouwd als een (concreet) advies. Pragma Legal is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade samenhangend met of voortvloeiende uit het gebruik van de inhoud van deze website.

Alle prijzen genoemd op deze website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Ook aanvaardt Pragma Legal geen aansprakelijkheid voor virussen en/of andere schadelijke computerprogrammatuur op deze website en garandeert zij evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Pragma Legal aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar zij verwijst of die naar deze website verwijzen. Geeft Pragma Legal links weer naar websites of sociale media-kanalen van derden, dan betekent dit niet dat de op of via de websites of sociale media-kanalen aangeboden producten of diensten door Pragma Legal worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Pragma Legal niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Copyrights/auteursrechten
Pragma Legal behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Op informatie die middels een link op deze website wordt getoond, kunnen derden rechten van intellectuele eigendom en andere rechten hebben.

Tenzij en voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), mag de inhoud van deze website, waaronder de teksten, grafisch materiaal en lay-out, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pragma Legal geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze worden gekopieerd, gedownload, verspreid, verveelvoudigd, openbaar gemaakt via eigen media, opgeslagen op eigen computersystemen en/of anderszins overgenomen of gebruikt worden. Wij vinden het uiteraard niet erg als je informatie op deze website afdrukt voor eigen persoonlijk gebruik.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Wijzigingen
De op of via deze website aangeboden informatie, inclusief de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, kan te allen tijde door Pragma Legal worden gewijzigd zonder hiervan nadere aankondigingen te doen. Wil je op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen, dan verdient het aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

Toepasselijk recht & bevoegde rechter
Op deze website en gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of gebruiksvoorwaarden, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.